Vabaühendus Kodanikukoolitus on asutatud selleks, et õpetada kodanikuks olemist ja enesekehtestamist, sallivust ja sihikindlust, toetada kodanikualgatust ja positiivset ellusuhtumist.

Meie eesmärk

Kodanikukoolituse eesmärk on kaasa aidata, et

  • ühiskond oleks tasakaalustatud
  • tugevneks meeste ja naiste ning kogukondadevaheline koostöö
  • süveneks põlvkondadevaheline sidusus
  • laieneks erinevate vähemuste kaasamine
  • meie ühiskonda sulanduksid erineva kultuuritaustaga inimesed

Oma eesmärkide saavutamiseks korraldab Kodanikukoolitus:

  • kodanikuksolemise seminare ja treeninguid (sh seminarid, õppekäigud, konverentsid)
  • koolitusprogramme (sh keelepraktika, seaduste tundmine)
  • erinevaid projekte (sh koostööprojektid partneritega)
  • jagab ekspertteadmisi.

Tegutsemisaastate jooksul on MTÜ Kodanikukoolitus õpetanud kodanikuks olemist noortele ja naistele, töötutele, mittekodanikele ja uusimmigrantidele – kokku on koolitatud üle 9000 inimese. Oleme teinud koostööd Briti saatkonna, USA saatkonna, Hollandi saatkonna, Põhjamaade Ministrite Nõukogu, Euroopa Nõukogu ja Euroopa Liidu institutsioonidega ning Eesti erinevate ministeeriumide ja fondidega. Mitmed lõimumise projektid on läbi viidud koostöös Soome, Rootsi, Läti ja  Loode-Venemaa vabaühendustega. 

Oleme uurinud mis ühendab, mis eristab, mis tuleb tuttav ette, millest on igaühel oma münt ja miks meid ärritab, kui miski on teistmoodi, kuidas me kõlksume kokku, kuidas võrrelda  kuuma ja rohelist.  Migratsioonifondi pilootprojektis uusimmigrantidele (Uus Kodu I ja II) lõi Kodanikukoolitus esimese kohanemisprogrammi Eestisse saabunud kolmandate riikide kodanikele. Oleme koolitanud ühenduste liikmeid lisaks Eestile ka Lätis, Soomes, Rootsis, Kõrgõstanis, Aserbaidžaanis, Poolas ja Venemaal.

Kodanikukoolituse liikmeskonna moodustavad vabatahtlikud, erinevates valdkondades tunnustatud inimesed.

Kodanikukoolituse juurde on asutatud EH Fond, mis on alates 2006. aastast andnud välja stipendiumi Eesti ühiskonda edendanud isikutele.

Kodanikukoolitus 10 -  mai 2008 


Kodakondsuskoolitus
2016. ja 2017. aastal viib MTÜ Kodanikukoolitus üle Eesti läbi Eesti Vabariigi põhiseaduse ja kodakondsuseseaduse tundmise koolitusi vähelõimunutele ja uussisserändajatele.